рефераты
Главная

Рефераты по рекламе

Рефераты по физике

Рефераты по философии

Рефераты по финансам

Рефераты по химии

Рефераты по хозяйственному праву

Рефераты по цифровым устройствам

Рефераты по экологическому праву

Рефераты по экономико-математическому моделированию

Рефераты по экономической географии

Рефераты по экономической теории

Рефераты по этике

Рефераты по юриспруденции

Рефераты по языковедению

Рефераты по юридическим наукам

Рефераты по истории

Рефераты по компьютерным наукам

Рефераты по медицинским наукам

Рефераты по финансовым наукам

Рефераты по управленческим наукам

психология педагогика

Промышленность производство

Биология и химия

Языкознание филология

Издательское дело и полиграфия

Рефераты по краеведению и этнографии

Рефераты по религии и мифологии

Рефераты по медицине

Реферат: Аналіз формування доходів ВАТ "Городецький цукровий завод"

Реферат: Аналіз формування доходів ВАТ "Городецький цукровий завод"

Зміст

Вступ. 2

1. Основні вимоги до визнання, складу, та оцінки доходів. Стратегія управління доходами підприємства. 3

2. Класифікація доходів. 9

3. Аналіз загального обсягу і структури доходів ВАТ „ГОРОДОЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД за 2006-2007 роки. 12

4. Планування доходу підприємства на майбутній період. 21

Висновок. 29

Список використаних джерел. 31


Вступ

Більшість підприємств України зазнає великих економічних труднощів, які пов’язані з розбудовою незалежної держави і переходом до ринкової економіки. Не торкаючись причин кризових явищ, можна стверджувати, що недостатньо кваліфікований своєчасний аналіз є одним з чинників руйнівних процесів в економіці.

Поступовий перехід України до нової системи господарювання зумовлює необхідність впровадження нових методів ведення економіки підприємства. Підприємство мусить постійно стежити за ситуацією, яка склалася на ринку, і підтримувати та постійно підвищувати конкурентоспроможність своєї продукції, враховувати інтереси споживачів виробляти ту продукцію, яка необхідна покупцям для найбільш повного задоволення потреб.

В умовах ринково економіки підприємству для нормального функціонування і постійного розвитку потрібно завжди дотримуватись оптимального співвідношення між витратами результатами виробництва, шукати нові ринки збуту продукції, проводити ефективну групову політику, здійснювати капіталовкладення та ін.

Ринкова система господарювання, яка формується в Україні, обумовлює зміну форм та методів управління економікою підприємства, вимагає підходів до визначення місця та ролі підприємства в розвитку суспільного виробництва, потребує здійснення ново фінансової політики, підвищення ефективності виробництва. Важлива роль в забезпеченні інтенсифікації виробництва і підвищення його ефективності належить доходу. Дохід є головною рушійною силою ринкової економіки, він забезпечує інтереси держави, власників і персоналу підприємства. Тому постає необхідність оволодіння сучасними методами ефективного управління доходами в процес звичайної і надзвичайної діяльності підприємств.


1. Основні вимоги до визнання, складу, та оцінки доходів. Стратегія управління доходами підприємства

Дохід надходженням економічних вигод, які виникають в результаті діяльност підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції (товарів, послуг), гонорарів, відсотків, дивідендів тощо. В обліку дохід відображається у вигляд надходження активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Під економічною вигодою розуміють потенційну можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів.

Методологічн засади формування, оцінювання і визнання у бухгалтерському обліку інформац про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначають П(С) БО 15 “Дохід” та П(С) БО 3 “Звіт про фінансов результати”.

Їх норми стосуються підприємств (організацій) та інших юридичних осіб незалежно від форм власності (крім бюджетних та банківських установ).

Норми П(С) БО15 Дохід” виходять з принципу нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошових коштів.

Загальні умови визнання доходу. Дохід визнається за дотримання таких умов:

1) збільшення активу або погашення зобов’язання, що зумовлює збільшення власного капіталу підприємства (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства);

2) оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;

сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

сума попередньо оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;

надходження, що належать іншим особам;

надходження від первинного розміщення цінних паперів, тощо. [3, c.51]

З метою визнання доходу та визначення його суми розрізняють дохід від:

реалізац продукції, товарів інших активів, придбаних з метою продажу (крім інвестицій у цінні папери);

надання послуг;

використання активів підприємства іншими фізичними та юридичними особами, результатом якого отримання процентів, дивідендів, роялті.

Визнання доходу від реалізації продукції, товарів та інших активів. Особливості визнання різних видів доходу від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) незалежно від форм власності (крім бюджетних та банківських установ) визначаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.

Визнання доходу від надання послуг. Дохід, пов’язаний з наданням послуг, має визнаватися виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату балансу.


Визначений дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину сумнівної і безнадійної заборгованості. Сума тако заборгованості визнається витратами підприємства.

Рис.1.1 Умови визначення доходу від надання послуг, який підлягає визнанню за звітний період.

Якщо дохід від надання послуг не може бути правильно визначений, то він відображається в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню, а якщо не існу ймовірності відшкодування вказаних витрат то дохід, не визнається, а вказан витрати відносяться до витрат облікового періоду.

Визнання доходу від цільового фінансування. Дохід від цільового фінансування визнається тільки в сумі витрат, пов'язаних із цим фінансуванням, причому в тих періодах коли ц витрати виникли. І це не обов'язково навіть надходження “цільових” сум на рахунок підприємства. Для цього досить мати підтвердження, що таке фінансування буде отримане.

Визнання доходу від використання активів іншими підприємствами. Дохід який виникає в результат використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляд процентів, роялті та дивідендів.

Рис. 1.3. Умови визнання доходу у вигляді процентів, роялті та дивідендів.

Проценти - плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, заборгованих підприємству. Дохід як проценти визнається у тому звітному періоді, до якого він відноситься виходячи із бази нарахування процентів, та строку користування відповідними активами. Процентами також визнаються отримані від покупця кошти за надання платежу відстрочки навіть у формі збільшення відпускної ціни.

Роялті - платеж за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів). Дохід як роялті визнається на основі принципу нарахування відповідно економічного змісту відповідної угоди.

Дивіденди - частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки х участі у власному капіталі підприємства. Дохід як дивіденди визнається в період прийняття рішення про їх виплату. [6, c.426-430]

Критерії оцінки доходу. В бухгалтерському обліку дохід відображається в сумі справедливо вартості отриманих активів, або тих що підлягають одержанню. Сума доходу, яка виникає в результаті господарської операції, як правило визначається шляхом домовленості між підприємством і покупцем, або користувачем активу. Вона оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації, або тієї компенсац яку може бути отримано з урахуванням суми будь-якої торговельної знижки що надається підприємством.

При фінансовій оцінці доходу та побудові бухгалтерського обліку суттєвим є правильне тлумачення двох різновидів доходу: валового та чистого.

Валовий доход – це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, як на території України, її континентальному шельф виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.

У формалізованому вигляді обчислення валового доходу підприємства має такий вигляд:

ВД = Дрт + Дцп + Д фн + Дфд + Дбз + Дол + Дпп + Ді, (1.1)

де ВД – валовий (сукупний) дохід підприємства;

Дрт – доходи від продажу товарів (робіт, послуг);

Дцп – доходи від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов'язаннями;

Дфн – доходи від операцій я основними фондами, нематеріальними активами та капітальний доход, пов'язаний з видобутком корисних копалин;

Дфд – доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів;

Дбз – доходи від врегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості;

Дол – доходи від здійснення операцій лізингу;

Дпп – доходи у вигляді пасивного прибутку, отримані за межами території України з урахуванням сплаченого податку;

Ді – інші види доходів. [10, c.447-448]

Чистий дохід виражає в грошовій формі вартість додаткового продукту. Він розраховується шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) (Д), податку на додану вартість (ПДВ), акцизного збору (АЗ), інших зборів або податків з обороту (ІЗП) та інших відрахувань з доходу (ІВ), тобто:

ЧД = Д – ПДВ – АЗ ІЗП – ІВ (1.2)

Дохід оцінюють в наступному порядку:

дохід, що підляга отриманню або вже отриманий, виражається у сумі справедливої вартості;

у раз відстрочення платежу внаслідок чого виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою коштів або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за продукцію (товари, роботи, послуги та інші активи), така різниця визнається доходом у вигляді відсотків;

сума доходів за бартерними контрактами визначається:

за справедливою вартістю отриманих активів, робіт, послуг або тих, що підлягають отриманню, зменшеної або збільшеної відповідно на суму переданих або отриманих коштів та х еквівалентів;

при неможливост визначення справедливої вартості отриманих активів, робіт, послуг або таких, що підлягають отриманню, дохід визначається за справедливою вартістю переданих активів робіт послуг за даним бартерним контрактом.

Таким чином, дохід виражається в тій сумі грошових коштів або їх еквівалентів, які були отриман або підлягають отриманню [6, c.425-426].

Управління доходами спрямоване на створення економічних умов, що забезпечують відшкодування постійних витрат підприємства, покриття змінних витрат, як залежать від обсягу виробництва і реалізації продукції, повної й своєчасно сплати всіх видів податків, обов’язкових платежів та забезпечення отримання цільового прибутку.

Управління доходами – це частина економічної стратегії підприємства.

Управління доходами, як і іншими економічними показниками, передбачає:

створення інформаційно бази для прийняття управлінських рішень;

проведення аналізу обсягу та складу отриманих доходів; чинників, які визначають їх розмір та рівень; ступеня достатності отримання доходів для забезпечення самофінансування розвитку підприємства;

формування політики отримання доходів та вибір інструментів та важелів її реалізації;

розробка прогнозу можливих варіантів отримання доходів за видами діяльності та їх експертиза щодо можливості реалізації;

формування оптимального варіанту плану доходів підприємства. [8. c.437]

2. Класифікація доходів

Існують різноманітні класифікації доходів підприємства.

В залежності від виду діяльності розрізняють доходи від звичайної та надзвичайної діяльност діяльності.

Крім того, доходи можуть виникати в результаті операційної, фінансової та інвестиційно діяльності.

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства (або операції, як забезпечують чи виникають внаслідок здійснення такої діяльності). Прикладом звичайної діяльності може бути виробництво та реалізація продукції, розрахунки з постачальниками, замовниками, працівниками, банківськими установами, податковими органами тощо.

Операційна діяльність - це основна статутна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не с інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Основна діяльність це здійснення операцій, пов'язаних із виробництвом або реалізацією продукц (товарів, послуг), що є визначальною метою створення підприємства та забезпечу основну частку його доходу.

Інвестиційна діяльність – це придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів.

Фінансову діяльність визначає діяльність, яка призводить до змін розміру і складу класного та позикового капіталу підприємства.

Надзвичайна подія це подія або операція, яка чітко відрізняється від звичайної діяльност підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді. Відповідно, надзвичайна подія – це подія, яка є випадковою і нехарактерною для діяльності даного підприємства. [6, с.430 - 431]1. Суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

2. Дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процес звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

Залежно від виду діяльності, здійснення яка дозволила отримати доходи, розрізняють:

Доходи від торговельної діяльності: від продажу товарів, від операцій з тарою, від перемірювання тканин, надання платних додаткових торговельних послуг.

Доходи від виробничої діяльності, до складу яких входить:

виручка від реалізації всіх видів товарної продукції, напівфабрикатів, відходів;

виручка від послуг промислового характеру (ремонтно-будівельних, транспортних абощо), що виконан та реалізовані “стороннім споживачам”.

Доходи від посередницької діяльності, отримані у вигляді:

суми комісійних винагород (відсотків);

додаткові виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), якщо підприємство є посередником бере участь у розрахунках при виконанні домовленості;

доходів від робіт (послуг), які виконані тимчасовими творчими колективами для інших підприємств тощо;

Доходи від нвестиційно-кредитної діяльності, до складу яких входять:

доходи, отриман від пайової участі в спільних підприємствах;

доходи, отриман від надання майна в оренду (лізинг);

дивіденди (відсотки), отримані за акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, що придбані підприємством;

відсотки від надання комерційного кредиту;

доходи від депозитних вкладів підприємства та інше [8, 414 – 415].

Лізинг – це форма довгострокової оренди, яка передбачає передачу права користування майном іншому суб’єкту підприємницької діяльності на платній основі і на визначений угодою строк. Об’єктом лізингу є матеріальні цінності, які входять до складу основних засобів. У лізинговій угоді беруть участь три сторони: підприємство-постачальник, лізингова фірма (підприємство-орендодавець) і орендатор, який отримав нерухоме майно і користується ним протягом визначеного часу.

Доходи від продажу майнових та інтелектуальних прав (власності) підприємства отримані при реалізації:

майна підприємства (включаючи основні фонди), матеріальних обігових активів;

нематеріальних активів (“ноу-хау”, патентів, фірмового знаку, торгової марки), програмних продуктів.

Інші види доходів:

доходи від курсової різниці валютних коштів та цінних паперів, які належать підприємству;

суми економічних санкцій та відшкодувань збитків отриманих підприємством;

доходи від об’єктів соціально-побутової сфери підприємства: плата за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах, оплата путівок та інше. [8, c.415]

3. Аналіз загального обсягу і структури доходів ВАТ „ГОРОДОЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД” за 2006-2007 роки

Відкрите акціонерне товариство „Городоцький цукровий завод” побудований в 1899 році. Завод одним з найстаріших в Україні. За багато років завод зазнавав реконструкції. Основним видом діяльності є виробництво цукру-піску.

Юридична адреса відповідно до установчих документів 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, м. Городок, Заводська площа, б.7, що відповідає фактичному місцезнаходженню.

Згідно зі статутом підприємство має право здійснювати наступні види діяльності:

виробництво реалізація цукру, штучного меду та іншої продукції, включаючи патоку;

організація роботи сировинних баз;

здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

оптова, роздрібна торгівля;

інші види діяльності.

Статутний фонд підприємства складає 6561000 грн., який розподілено на 26244000 шт. Простих менних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Акціонерами товариства є держава в особі Регіонального відділення Фонду Державного майна України в Хмельницькій області, 5 юридичних осіб, 1336 фізичні особи.

Виробнича діяльність підприємства включає в себе:

виробництво, заготівля, переробка цукрових буряків;

виробництво цукру піску, жому та меляси;

здійснення перевезень вантажів автомобільним транспортом;

надання складських послуг;

виробництво та постачання теплоенергії житловому масиву, школі, дитячому садку.

В процесі аналізу доходів ВАТ „Городоцький цукровий завод” необхідно вивчити склад доходів, їх структуру, динаміку формування, приріст або зменшення за звітний рік та фактори, які впливають на величину доходу.

Джерелами аналітичної інформації є форма № 1 „Баланс”, форма №2 „Звіт про фінансов результати”.

Досліджуючи дохід підприємства, проведемо аналіз його структури і обсягу. Визначимо обсяг доходу за 2006 і 2007 роки, його зміну та питому вагу кожного з видів доходу, як отримує підприємство.

Таблиця 3.1

Динаміка і структура доходу ВАТ „Городоцький цукровий завод” за 2006 – 2007 роки

Показники 2006 2007

Відхилення

(+/-)

Сума Питома вага Сума Питома вага
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 28907,4 97,4 28139,0 82,8 – 768,4
Інші операційні доходи 463,4 1,6 5641,9 16,6 5178,5
Інші фінансові доходи 25,8 0,1 39,0 0,1 13,2
Інші доходи 277,7 0,9 31,7 0,1 – 246,0
Надзвичайні доходи 131,0 0,4 131,0
Всього доходів: 29674,3 100 33982,6 100 4308,3

З таблиці видно, що основну питому вагу займає дохід від реалізації: 97,4% (28907,4 тис. грн.) в 2006 році і 82,8% (28159,0 тис. грн) в 2007 році, тобто спостерігається зменшення доходу від реалізації в 2007 році порівняно з 2006 роком на суму 768,4 тис. грн. Позитивним явищем в діяльності підприємства збільшення іншого операційного доходу на 5178,5 тис. грн. Інші фінансові доходи збільшились на 13,2 тис. грн., а інші доходи зменшились на 246,0 тис. грн. У звітному році підприємство отримало надзвичайні доходи у сумі 131,0 тис. грн.

Проаналізувавши Звіт про фінансові результати” підприємства за 2006 – 2007 роки, можна сказати, що дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному році порівняно з попереднім роком зменшився, внаслідок чого відбулося зменшення чистого доходу та валового прибутку.

Для того, щоб розглянути процес формування цих показників, проведемо оцінку фінансових результатів роботи підприємства.

Чистий дохід (ЧД) від реалізації продукції визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції ПДВ та акцизного збору. Оскільки підприємство не є платником акцизного збору, то його чистий дохід склав:

У 2006 році: ЧД = 28907,4 – 4817,9 = 24089,5 тис. грн.;

У 2007 році: ЧД = 28139,0 – 4689,8 = 23449,2 тис. грн.

Отже, чистий дохід у 2007 році порівняно з попереднім роком зменшився на 640,3 тис. грн.

Сума валового прибутку (ВП) вираховується шляхом віднімання собівартості продукц від суми чистого доходу:

2006 рік: ВП = 24089,5 – 20893,3 = 3196,2 тис. грн.;

2007 рік: ВП = 23449,2 – 22236,2 = 1213,0 тис. грн.

Отже, валовий прибуток у звітному періоді є меншим, ніж у попередньому, що наслідком зменшення чистого доходу та збільшення собівартості продукції.

Для того, щоб підрахувати фінансові результати від операційної діяльності, необхідно до валового прибутку додати інші операційні доходи і вирахувати з отриманої суми адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційн витрати. Отже, прибуток від операційної діяльності (Поп) склав:

2006 рік: Поп = 3196,2 + 463,4 – (1386,0 + 178,0 + 2278,4) = – 182,8 тис. грн.

2007 рік: Поп = 1213,0 + 5641,9 – (1356,4 + 264,0 + 4532,7) = 701,8 тис. грн.

З підрахованих результатів видно, що прибуток від операційної діяльності у 2007 році збільшився на 884,6 тис. грн. порівняно з попереднім роком, що свідчить про розвиток позитивних тенденцій діяльності підприємства.

Якщо розглянути інші фінансові доходи та інші доходи, то можна побачити збільшення нших фінансових доходів на 13,2 тис. грн. і зменшення інших доходів на 246 тис. грн.

Проаналізуємо фінансові результати від звичайної діяльності.

2006 рік: Пзв = – 182,8 + 25,8 + 277,7 – 75,0 – 20,9 = 24,8 тис. грн.;

2007 рік: Пзв = 701,8 + 39,0 + 31,7 – 631,7 – 207,6 == – 66,8 тис. грн.

Оскільки підприємство понесло збитки у 2007 році у сумі 66,8 тис. грн. то податок на прибуток не сплачується.

Підприємству у 2007 році було відстрочено податкові платежі у розмірі 131 тис. грн., що для підприємства є надзвичайними доходами. Надзвичайних витрат здійснено не було.

Отже, сума чистого прибутку (ЧП) у 2007 році склала:

ЧП = 131,0 – 66,8 = 64,2 тис. грн.,

що на 39,4 тис. грн. більше, ніж у попередньому році.

Але не можна стверджувати, що це є однозначно позитивним явищем у діяльност підприємства, оскільки збільшення прибутку відбулося за рахунок відстрочення податкових платежів.

Узагальнюючи результати аналізу, проведеного в даному підрозділі, можна зробити висновок, що у 2007 році ВАТ „Городоцький цукровий завод” не тільки не отримало прибутку від звичайної діяльності, а й понесло збитки у розмірі 66,8 тис. грн.

Отже, порівняно з попереднім роком, становище підприємства погіршилось.

Дослідження факторів, які впливають на величину доходу підрпиємства

Доход основним джерелом відшкодування коштів на виробництво і реалізацію продукції, формування фінансових ресурсів, створення фондів споживання, всебічного розвитку підприємства.

Як всі показники фінансово-господарської діяльності підприємства, дохід залежить від ряду факторів, які впливають на його величину. Такими факторами можуть бути:

зміна обсягу продукції;

зміна структури випущеної продукції;

зміна собівартості продукції;

зміна цін на продукцію та ін.

Проаналізуємо вплив перерахованих факторів на дохід від виробництва продукції цукру-піску з буряку.

Дан для розрахунку впливу містяться у таблиці 4.1

Таблиця 4.1

Обсяг виробництва, собівартість та ціна цукру-піску з буряку ВАТ “Городоцький цукровий завод” за 2007р.

Показники

План

Факт
Обсяг виробництва цукру, тонн 17844 14264
Собівартість цукру, грн. за тонну 1604,44 1976,43
Ціна цукру, грн. за тонну 2400,00 2430,00

Під час аналізу необхідно розраховувати вплив факторів на понадплановий дохід. З цією метою складено аналітичну таблицю 4.2


Таблиця 4.2

Аналіз доходу від виробництва цукру-піску з буряку за 2007 рік

Показник За планом За планом на фак тичний випуск продук-ції За звітом Вико-нання плану,% Понадплановий доход
в результаті зміни Всьо-го
Обсягу продукції Струк- тури продук-ції Собі вар- тості продук-ції Ціни на про-дук-цію
1. Товарна продукція в цінах плану 42825,6 34233,6 34661,5 80,9 -8179,7 -412,3 427,9 - 13470,2
2. Повна собівартість товарної продукції 28629,6 22885,7 28191,8 Х 5306,1

Зміна обсягу продукції (З1):

(4.1)

тобто:

Можливе застосування іншого алгоритму:

(4.2)

де%В – відсоток перевиконання (недовиконання) плану.

Зміна структури випущеної продукції (З2):

(4.3)

Тобто від планового доходу, перерахованого на фактично випущену продукцію, треба відняти результат планового доходу, помноженого на відсоток виконання плану, результат поділити на 100.

Для розрахунку впливу цього фактора можна застосувати інший алгоритм:

(4.4)

Вплив зміни собівартості продукції (З3):

(4.5)

Вплив зміни цін на продукцію (З4):

(4.6)

Отже, внаслідок зміни (зменшення) обсягу виробництва цукру підприємство недоотримало доходу від виробництва на суму 8179,7 тис. грн. Через зміну структури продукц дохід зменшився на 412,3 тис. грн. Зростання собівартості спричинило зниження величини доходу на суму 5306,1 тис. грн. Зміна ціни на продукцію сприяла підвищенню величини доходу на 427,9 тис. грн.

Визначено загальний вплив факторів (3) на величину доходу підприємства від виробництва цукру-піску.

(4.7)

Таким чином, за наведеними розрахунками недоотримання доходу від виробництва цукру-піску з буряку (на загальну суму 23470,2 тис. грн) відбулося в основному за рахунок зменшення обсягу виготовленої продукції (8179,7 тис. грн) і збільшення собівартості (5306,1 тис. грн). Це свідчить про те, що на підприємств неефективно використовуються виробничі ресурси. Резервом збільшення доходу від виробництва цукру є ефективне використання ресурсів та дотримання планового обсягу і структури випущеної продукції.

Оцінка достатності формування доходів дозволяє зробити висновок про підприємства до самоокупност самофінансування. Вона здійснюється в цілому по підприємству шляхом дослідження напрямків використання отриманих доходів. проведемо аналіз достатност формування основного виду доходу – доходу від реалізації продукції.

Розглянемо витрати підприємства за 2006 – 2007 роки.

Таблиця 4.3

Витрати ВАТ Городоцький цукровий завод” за 2006 – 2007 рр.

Показники 2006 рік, тис. грн. 2007 рік, тис. грн.

Відхилення (+ –),

тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції 20893,3 22236,2 1342,9
Продовження Табл.4.3
Адміністративні витрати 1386,0 1356,4 –29,6
Витрати на збут 178,0 264,0 86,0
Інші операційні витрати 2278,4 4532,7 2254,3
Фінансові витрати 75,0 631,7 556,7
Інші витрати 20,9 207,6 186,7
Всього витрат 24831,6 29228,6 4397,0

З таблиці можна побачити, що витрати підприємства у 2007 році збільшилися в порівнянні з 2006 роком на 4397,0 тис. грн. Основне місце у витратах підприємства займають операційні витрати.

4. Планування доходу підприємства на майбутній період

Фінансове планування підприємства базується в основному на плануванні виручки від реалізації, яка має виключне значення з точки зору забезпечення умов для нормальної життєдіяльності підприємства.

Розробивши план обсягу доходів підприємство може ефективніше використовувати свої фінансов ресурси. Планування дозволяє отримати інформацію про те, коли зможуть бути компенсовані минулі витрати, здійснені розрахунки з працівниками, постачальниками, кредиторами і бюджетом. Розробка плану доходів підприємства здійснюється з основними джерелами їх утворення, з наступним узагальненням.

Доход від реалізації виробленої продукції (робіт, послуг) планується, виходячи з обсягів виробничої програми підприємства та прийнятих цін реалізації з урахуванням базових цін та наданих цінових знижок.

Для проведення розрахунку використовується наступна формула:

(5.1)

де ОП – обсяг виробництва в натуральному вимірі і-го виду продукції підприємства;

ЦР – прийнята базова ціна реалізації і-го виду продукції;

СКУ – розмір цінових знижок, які надаються за окремими контрактами;

к – кількість контрактів, які передбачають різні види цінових знижок;

n – кількість видів продукції у виробничій програмі підприємства. [8, c.443]

Розрахунок обсягу виручки від реалізації виконують за оптовими (договірними або регульованими) цінами без ПДВ і без акцизного збору.

На багатьох підприємствах обсяг виручки від реалізації планують укрупненим методом, тобто без розрахунків по кожному виду продукції, а в цілому по всій продукції, що виробляється на підприємстві.

Обсяг реалізац можна розрахувати, виходячи з товарного випуску виробів у плановому періоді, додаючи залишки виробів на початок планового періоду. Плановий обсяг реалізац обраховують з формули:

(5.2)

де Р – обсяг реалізації в плановому періоді;

З1 – залишки кожного виду готових виробів на складі та відвантажених на початок планового періоду;

Т – випуск товарної продукції в плановому періоді;

З2 – залишки кожного виду виробів на складі на кінець планового періоду.

Реалізаційні ціни в плановому періоді визначають на основі цін базового періоду, які коригують на передбачувані зміни в плановому періоді, у тім числі з урахуванням попиту пропонування [11, c.53-54]

Виручку від іншо реалізації більшість підприємств не планує, бо вона найчастіше носить разовий характер. Якщо ж підприємство має сталі надходження (наприклад, від надання автотранспортних послуг своїм робітникам і службовцям і на сторону, відпуску теплово енергії для опалення і подачі гарячої води у житлові будинки і об’єкти комунального господарства, або від продажу продукції свого підсобного сільського господарства тощо), вони плануються тими ж методами, які використовуються при плануванні обсягів виручки від реалізації основної продукції підприємства. [13, c.137]

Запланований доход від продажу матеріальних цінностей та майна розраховується, як різниця між вартістю їх придбання (за балансовою оцінкою) та продажною ціною їх реалізації, з урахуванням зносу основних фондів та витрат підприємства, що пов’язані з їх демонтажем, передпродажною підготовкою та реалізацією. Розрахунок здійснюється за формулою:

(5.3)

де Ц прод очікувана продажна ціна;

Ц прид – ціна придбання матеріальних цінностей;

А – нарахована сума амортизації за період експлуатації основних фондів;

В продвитрати, пов’язані із здійсненням продажу (демонтаж, передпродажний ремонт, транспортування до місця реалізації, оплата посередницьких або брокерських послуг).

Доходи від посередницької діяльності підприємства планують, виходячи з обсягів ц діяльності та прийнятої форми оплати за послуги підприємства (розміру та порядку визначення винагороди):

(5.4)

де Опос запланований обсяг посередницьких операцій, в яких підприємство виступає в рол комісіонера;

Пкоміс запланований або який склався в середньому розмір комісійної винагороди

Доходи від перепродажу матеріальних цінностей (продукції, товарів, послуг) не власного виробництва, які також відносяться до посередницької діяльності, плануються, як правило, виходячи з обсягів здійснення таких операцій і запланованої мереж (різниці в цінах).

Доход підприємства, отриманий від пайової участі в спільних підприємствах та у створенні інших підприємств, планується на основі інформації про рентабельність х діяльності, обсяг отримання чистого прибутку, а також закріпленого в засновницьких документах порядку його розподілу. Для проведення розрахунку може використовуватися наступна формула:

(5.5)

де ЧПсп – обсяг чистого прибутку, отриманий (або очікуваний) в передплановому періоді, створений спільним підприємством;

Дп – частина прибутку, яка належить підприємству-засновнику в% до загального обсягу отримання прибутку.

Доход підприємства від цінних паперів, які належать підприємству, планується, виходячи з виду цінного паперу (акція, облігація, сертифікат тощо) та характеру доходу (гарантований, не гарантований).

Якщо підприємство власником акцій інших підприємств, то рівень отримання доходу не гарантується визначається за результатами господарсько-фінансової Діяльності цього підприємства з урахуванням прийнятої ним дивідендної політики. Для оцінки прогнозу отримання дивідендів із простих акцій може використовуватися формула:

(5.6)

де ЧПат – чистий прибуток акціонерного товариства, акції якого має підприємство;

Чдив – частка чистого прибутку акціонерного товариства, призначена для формування фонду виплати дивідендів, % до загального обсягу;

Ан – номінальна вартість акцій, які належать підприємству;

СФат – розмір статутного фонду акціонерного товариства

Якщо підприємство власником привілейованих акцій, облігацій, сертифікатів та інших видів цінних паперів з гарантованим розміром отримання доходу, то його розмір планується, виходячи з номінальної вартості цих паперів, рівня гарантованого доходу (відсотку) та терміну його виплати.

Необхідний розрахунок може бути здійснений за формулою:

(5.7)

де Обл – номінальна вартість облігацій та інших цінних паперів з гарантованим доходом;

РДгар гарантований рівень доходності цінного паперу, у% до його номінальної вартост за період (днів, місяців);

Дв – період володіння цінним папером (днів, місяців) та отримання дивідендів;

Д – кількість днів (місяців) у плановому періоді.

Аналогічно розраховується і сума відсотків, нарахована по депозитних внесках підприємства, яка планується, та доходи від надання комерційного кредиту іншим підприємствам. Під час проведення розрахунку враховуються суми внеску або кредиту та термін, на який вони надані.

Доходи підприємства від здачі майна (лізинг) плануються, виходячи з умов орендного або лізингового договору щодо форми та розміру орендної плати – фіксована сума, ковзаюча сума, відсоток від виручки або прибутку, натуральна форма оплати та нше.

Загальний план отримання доходів розраховується як сума їх планового розміру за всіма джерелами формування.

Плановий розмір отримання доходів повинен бути достатнім для:

– формування фонду грошових коштів, необхідних для розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість та податку на прибуток;

– покриття постійних та змінних поточних витрат;

– отримання необхідно суми чистого прибутку, достатньої для вирішення виробничих та соціальних завдань підприємства. [8, с.443-444]

З урахуванням ц вимоги загальний плановий розмір отримання доходів (можливий) повинен бути порівняний з його цільовим чи необхідним розміром. Розмір необхідного доходу підприємства може бути розрахований так:

(5,8)

де ЧПЦІЛ цільовий розмір чистого прибутку підприємства;

Сппр – рівень податку на прибуток, в% до розміру балансового прибутку підприємства (з урахуванням наданих пільг); РПДВ - рівень податку на додану вартість, який склався, в% до загального розміру доходів підприємства;

ПВ – поточн витрати за всіма видами діяльності торговельного підприємства.

Якщо розрахунки свідчать про те, що плановий розмір доходів відповідає їх необхідному розміру, тобто виконується умова:

(5.9)

розроблений план може бути прийнятий до реалізації.

В протилежному випадку, коли

Д можл < Д необх(5.10)

необхідно провести роботу щодо пошуку та мобілізації наявних резервів росту підприємства.

Для розрахунку планового обсягу доходу ВАТ „Городоцький цукровий завод” можна застосувати формулу (3.1), яку в спрощеному вигляді можна записати:

(5.11)

де Оп – обсяг виробництва в натуральному вимірі і-го виду продукції підприємства;

Цр – прийнята базова ціна реалізації і-го виду продукції;

n – кількість видів продукції у виробничій програмі підприємства.


Таблиця 5.1.

Плановий обсяг і планові ціни на продукцію ВАТ „Городоцький цукровий завод” на 2008 рік

Вид продукції

Обсяг продукції, тонн Ціна за 1 тонну, грн.
Цукор-пісок з буряку 19800 2400,0
Жом свіжий 130600 15,0
Меляса 7700 320,0
Вапно гашене 3000 180,0
Жом сухий 1000 630,0

На основі даних таблиці можна розрахувати:

плановий дохід від реалізації цукру-піску з буряку (Дп1):

Дп1 = 19800*2400,0 = 47520,0 тис. грн.

плановий дохід від реалізації жому свіжого (Дп2):

Дп2 = 130600*15,0 = 1959,0 тис. грн.

плановий дохід від реалізації меляси (Дп3):

Дп3 = 7700*320,0 = 2464,0 тис. грн.

плановий дохід від реалізації вапна гашеного (Дп4):

Дп4 = 3000*180,0 = 540,0 тис. грн.

плановий дохід від реалізації жому сухого (Дп5):

Дп5 = 1000*630,0 = 630,0 тис. грн.

Отже, плановий дохід від виробництва продукції ВАТ „Городоцький цукровий завод” у 2006 році становитиме:

Дп =Дп1 +Дп2 +Дп3 + Дп4 +Дп5

Дп = 47520,0 + 1959,0 + 2464,0 +540,0 +630,0 = 53113,0 тис. грн.

Виходячи з даних про результати діяльності підприємства у 2007 році, можна говорити про недовиконання плану майже по всіх видах продукції, що позначилося на загальній сумі доходу в бік її зменшення.

Так тенденції у роботі підприємства можуть негативно вплинути на виконання плану, тобто в 2008 році також можливе виробництво продукції не в запланованому обсязі.

Отже, планування проводиться на кожному підприємстві з урахуванням необхідност формування фонду грошових коштів, покриття здійснених витрат на отримання достатньої суми прибутку для вирішення виробничих і соціальних питань.


Висновок

В робот висвітлюється актуальна проблема сьогодення – роль доходу в економічній діяльності підприємства, а саме розглянуто такі питання як: особливост формування визнання і оцінки доходів, стратегія управління доходами, планування доходу на підприємстві. У процесі господарської і фінансової діяльност суб’єкти підприємництва, створивши статутні фонди, здійснюють витрати, пов’язані з підготовкою виробництва, з забезпеченням потреб виробництва матеріальними і трудовими ресурсами, і інші витрати, і отримують доходи як від продажу (реалізації) власної продукції, так і від інших видів діяльності. Виручка від продажу (реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках товарів власного виробництва, виконаних робіт, наданих послуг, а також товарів, які придбані з метою реалізації, є основним джерелом надходження доходів підприємств.

Ефективне функціонування підприємств при переході до ринкової економіки можливе лише за умов перевищення доходів над витратами. Доходи є узагальнюючим показником роботи підприємства, що виражає результати його виробничої, фінансової та нвестиційної діяльності. Доходи (прибутки) використовуються виробником для підтримання процесу відтворення і поповнення фінансових ресурсів.

Отже, дохід – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Дослідження структури формування доходу підприємства, вплив факторів на зміну обсягу доходу, розрахунок доходу на майбутній період в даній курсовій роботі проводилось на основі показників роботи ВАТ „Городоцький цукровий завод”.

Узагальнюючи результати дослідження діяльності підприємства у 2006 і 2007 роках, можна зробити висновок, що ВАТ „Городоцький цукровий завод” отримувало такі види доходів, як: дохід від реалізації продукції, інші операційні доходи, фінансов доходи.

Дохід від реалізації у 2007 році в порівнянні з 2006 роком зменшився на 768,4 грн., що негативним явищем у розвитку підприємства. Зменшення чистого доходу від реалізації становило 640,3 грн.

Співставляючи сукупн доходи і витрати акціонерного товариства, за 2007 рік можна сказати, що підприємство працює беззбитково, але розмір валового прибутку зменшився на 1983,21 грн. і при подальшому зниженні цього показника підприємство може стати збитковим.

Факторами, які вплинули на зміну доходу від реалізації продукції і призвели до зменшення обсягу валового прибутку в 2007 році порівняно з 2006 роком є: зміна цін на продукцію, зміна витрат на виробництво продукції.

Підприємству необхідно, по можливості, зменшувати собівартість продукції, що виробляється, підвищувати конкурентоспроможність власної продукції, розширювати ринки збуту. Можлив збільшення обсягу виробництва шляхом розширення асортименту продукції, що виробляється, яке збільшить надходження доходів на підприємства.

Отримані кредити повинні використовуватись раціонально і за призначенням, для чого економісти підприємства повинні відповідними розрахунками обґрунтувати цільове направлення отриманих коштів.

Для нормального функціонування і розширення виробничих потужностей підприємству, перш за все, потрібні висококваліфіковані спеціалісти, які можуть визначити і обґрунтувати ті напрямки діяльності, які принесуть найбільші доходи (прибутки). А це, в свою чергу, дасть можливість вчасно розраховуватись з працівниками по заробітній платі, з кредиторами, збільшити надходження до бюджету, що в загальному підвищить економічний і соціальний розвиток Городоччини.


Список використаних джерел

1.     Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України, прийнятий Верховною радою України 22 травня 1997 р.

2.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11. 1999 № 290 // Все про бухгалтерський облік. – 2005. - № 13.

3.     Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. –М.: Издательство "Дело и сервис", 2003. – 272 с.

4.     Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. Фінансова діяльність підприємтва: Підручник. -К.: Либідь, 1998, – 312 с.

5.     Богаров В.В. Финансовый анализ. -СПб.: Питер, 2001. -240с. -С.124-129.

6.     Буряк П.В., Мних М.О. Економічний аналіз: Навч. посібник. –Львів: Світ, 1998. -186с. -С.97-103.

7.     Економічний аналіз: Навч. Посібник/ За ред. Проф. М.Г. Чумаченка. -К.: КНЕУ, 2001. -540с. -С.281-295.

8.     Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Вид.2-ге, переробл. доповн. -Тернопіль: Економічна думка. - 2005. - 400 с. - С. 202 – 220.

9.     Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. –К.: Знання прес, 2000. -154с. -С64-75.

10.           Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. –К.: МАУП, 2000. -89с. -С.36-57.

11.           Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1999. 512 с.© 2009 База Рефератов