рефераты
Главная

Рефераты по рекламе

Рефераты по физике

Рефераты по философии

Рефераты по финансам

Рефераты по химии

Рефераты по хозяйственному праву

Рефераты по цифровым устройствам

Рефераты по экологическому праву

Рефераты по экономико-математическому моделированию

Рефераты по экономической географии

Рефераты по экономической теории

Рефераты по этике

Рефераты по юриспруденции

Рефераты по языковедению

Рефераты по юридическим наукам

Рефераты по истории

Рефераты по компьютерным наукам

Рефераты по медицинским наукам

Рефераты по финансовым наукам

Рефераты по управленческим наукам

психология педагогика

Промышленность производство

Биология и химия

Языкознание филология

Издательское дело и полиграфия

Рефераты по краеведению и этнографии

Рефераты по религии и мифологии

Рефераты по медицине

Курсовая работа: Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

Курсовая работа: Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Факультет менеджменту

Курсова робота

на тему:

«Організація функціонального управління на підприємстві ДП «Рівнестандартметрологія»»

Виконала:

Перевірила:

Рівне-2008


Зміст

Вступ. 3

1. Організація як об'єкт управління. 5

1.1. Місцезнаходження, цільове призначення та вид діяльності 5

1.2. Мета та місія організації 6

1.3. Імідж підприємства, історія створення та розвитку. 7

Розділ 2. Аналіз організації як системи управління. 11

2.1. Діагностика макросередовища. 11

2.2. Діагностика ділового оточення організації 17

2.3. Аналіз фінансового стану. 20

2.4. Аналіз показників рентабельності 22

2.5. Аналіз показників ділової активності 23

2.6. Аналіз управління персоналом.. 25

Розділ 3. Основні заходи вдосконалення функціонування організації та очікуваного результату. 31

Висновок. 41

Список використаної літератури. 45


Вступ

Виробництво якісної продукції та розвиток національної економіки в цілому неможливі без розробки і прийняття відповідних стандартів та виконання достовірних вимірювань, що в свою чергу впливає на всі напрямки соціально сфери – освіту, захист прав споживачів, охорону здоров’я, безпеку життя, відпочинок, захист довкілля.

Адаптація національного законодавства у цій сфері до міжнародного важливою складовою вступу України до Світової організації торгівлі та розширення зв’язків з Європейським Союзом.

В даній курсовій роботі я представляю Державне підприємство «Рівнестандартметрологія» - територіальний орган Держспоживстандарту України, яке сьогодні забезпечує реалізацію державної політики у сфері стандартизації, дності вимірювань, сертифікації продукції та послуг, акредитації випробувальних підрозділів. Діяльність підприємства спрямована на підтримку вітчизняних виробників і сприяння забезпеченню споживачів якісними товарами і послугами.

ДП "Рівнестандартметрологія": - «Ми працюємо на тих, хто зробив ставку на якість! ».

В умовах створення ринкової економіки України, розвитку підприємництва, модернізації державного сектору суттєво змінюється зміст організаційних, управлінських, соціально-економічних відносин як на державному рівні, так і на рівні управління окремим підприємством.

На сьогоднішній день, менеджмент слід розглядати як складне багатофункціональне управління, що дає змогу усвідомити внутрішні і зовнішн важелі регулювання всієї своєї діяльності в цілому і, таким чином, досягти їх збалансованості за умов мінливого ринкового оточення.

Метою даної курсової роботи є засвоєння теоретичних знань і оволодіння практичними навичками діагностування внутрішнього та зовнішнього середовища організації, окреслення проблем і надання рекомендацій щодо їх усунення на основі отриманих даних.

В результаті мною мають бути запропоновані можливі заходи по вдосконаленню управління підприємством та усуненню виділених проблем, на прикладі ДП «Рівнестандартметрологія».


1. Організація як об'єкт управління

1.1. Місцезнаходження, цільове призначення та вид діяльності

Державне підприємство «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» засноване на державній власності, підпорядковане уповноваженому органу управління - Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, є державним комерційним підприємством.

Місцезнаходження підприємства: вул. Замкова, 32, м. Рівне 33028, Україна.

ДП «Рівнестандартметрологія» є правонаступником прав та обов’язків ДП «Рівненський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Дане ДП створене з метою:

- задоволення суспільних та особистих потреб шляхом системного здійснення виробничої, наукової, інформаційної, комерційної, іншої господарсько діяльності з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

- також здійснення управлінських функцій у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності та захисту прав споживачів, у т. ч. здійснення державного нагляду за додержанням технологічних регламентів, стандартів, норм правил та державного метрологічного контролю та нагляду згідно вимогами чинного законодавства.

Предметом діяльності Центру є:

здійснення державного нагляду за додержанням суб’єктами господарювання усіх форм власності технологічно регламентованих стандартів, норм і правил та державного метрологічного контролю та нагляду за забезпеченням єдност вимірювань згідно із законодавством України;

здійснення науково-технічних та науково-організаційних та інших робіт у сфері метрології, оцінки відповідності, стандартизації та захисту прав споживачів;

виконання робіт, надання послуг на замовлення суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності;

здійснення державного нагляду за додержанням вимог технічних регламентів, стандартних норм і правил та інших вимог, пов’язаних із якістю продукції, що випускається, суб’єктами господарювання в Рівненській області на всіх стадіях життєвого циклу продукції;

участь у реалізації державної політики щодо додержання вимог законодавства України про захист прав споживачів;

розробка та участь у розробці технологічних регламентів, національних стандартів, в т. ч. гармонізованих з відповідними міжнародними стандартами та ншими нормами.

1.2. Мета та місія організації

Стратегічна мета політики ДП «Рівнестандартметрологія» у сфері якост надання послуг, які максимально задовольняють нагальні потреби замовників та перевищують їх очікування.

Керівництво ДП «Рівнестандартметрологія» з усією відповідальністю заявляє, що дана діяльність спрямована на:

Забезпечення достовірності та об’єктивності наданих послуг з сертифікації та метрологічного забезпечення;

Своєчасне виконання всіх робіт з надання послуг;

Безумовне дотримання всіх правил сертифікації Системи УкрСЕПРО;

Набуття у замовників та ділових партнерів репутації авторитетного та об’єктивного виконавця;

Забезпечення конфіденційності інформації, одержаної в процесі надання послуг;

Забезпечення виконання вимог нормативних документів стосовно методів випробувань;

Забезпечення дотримання правил застосування засобів вимірювально техніки і методик виконання вимірювань.

Досягнення проголошених цілей здійснюється шляхом виконання таких завдань:

Систематичне впровадження та постійне поліпшення у всіх видах діяльності внутрішньої системи управління якістю;

Постійне підвищення кваліфікації персоналу та вдосконалення внутрішніх організаційних взаємовідносин;

Постійного розвитку та вдосконалення діяльності, освоєння нових видів послуг та розширення їх географії;

Проведення внутрішніх перевірок функціонування системи управління якістю та її постійне поліпшення.

Реалізація заявленої політики у сфері діяльності забезпечується наявністю та ефективним використанням необхідних ресурсів, а саме:

Організаційної структури підприємства;

Компетентністю штатного розкладу персоналу та залучення фахівців співвиконавців;

Актуалізованого фонду нормативної документації;

Дотримання методик та робочих інструкцій, що використовуються в процес надання послуг.

1.3. Імідж підприємства, історія створення та розвитку

ДП "Рівнестандартметрологія" створено 28 грудня 1939 року, як Рівненська контрольна лабораторія по вимірювальній техніці при Уповноваженому по справах мір і вимірювальних приладів при Рівненському обласному виконавчому комітеті.

У 1955 році Рівненське обласне управління мір та вимірювальних приладів перейменовано у Рівненську державну контрольну лабораторію по вимірювальній техніці, а у 1967 році - в Рівненську лабораторію державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою (ЛДН). Розширились функції ЛДН.

Вона стала здійснювати:

- державний нагляд за впровадженням та додержанням стандартів технічних умов, а також за станом та застосуванням вимірювальної техніки;

- контроль уніфікації і агрегатування промислової продукції, машин, обладнання, приладів;

- організацію роботи по державній атестації якості продукції.

У 1986 році діяльність центру була відмічена дипломом першого ступеню ВДНГ СРСР.

У 1987 році з метою удосконалення робіт по стандартизації, метрологічному забезпеченню та управлінню якістю продукції утворено Рівненський центр стандартизації і метрології, а у 1993 році його було перейменовано у Рівненський центр стандартизації, метрології та сертифікації (ЦСМС).

У 1994 році Рівненський ЦСМС призначено органом сертифікації харчово продукції. Наказом Держстандарту України від 19.09. 1996р. Рівненський центр стандартизації, метрології та сертифікації набув статусу Рівненський державний центр стандартизації, метрології та сертифікації (ДЦС МС).

У складі центру була створена випробувальна лабораторія харчово продукції. В подальшому статус органу по сертифікації та його лабораторії був підтверджений шляхом акредитації в національній системі сертифікації продукції УкрСЕПРО. Розширилась галузь проведення сертифікаційних робіт. Такі роботи проводяться в будівництві, громадському харчуванні, туристичних послугах, авто послугах, сертифікації нафтопродуктів, скла.

У 2002 році центр пройшов акредитацію і набув право по сертифікації на підприємствах систем управління якістю на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9000.

Протягом останніх десяти років колектив центру, що налічує до сотн працюючих, постійно нарощує об'єми послуг, які надаються населенню та підприємствам. Оновлюється до сучасних вимог матеріальна база, покращуються соціальні умови працюючих.

Життєвий цикл організації – це є період функціонування організації від моменту створення до ліквідації.

Класична схема життєвого циклу зображена на рис.1.1.

- період створення організації

- період росту організації

- період зрілості організації

- період занепаду організації

- період ліквідації або відновлення її діяльності

Структура – це складова управління, яка дозволяє координувати дії всіх підрозділів для досягнення взаємної відповідальності та чіткого функціонування. Організаційна структура ДП «Рівнестандартметрологія» зображена в додатку 2. Це лінійно-функціональна структура, яка передбачає, що функціональні служби отримують повноваження управління службами нижчого рівня, які виконують спеціальні функції. В структурі підприємства виокремлено окремі самостійні функціональн підрозділи – органи з сертифікації та акредитовані випробувальні лабораторії. Організаційна структура управління зображена в додатку 1.


Розділ 2. Аналіз організації як системи управління

2.1. Діагностика макросередовища

Макросередовище – це сукупність факторів і обставин, які ззовн впливають на діяльність підприємства, але проконтролювати чи змінити їх вплив воно не може.

До факторів макросередовища відносять:

політико-правове оточення – це система законодавства, нормативно-правових актів, урядових і політичних організацій, які створюють правове поле бізнесової діяльності фірми і впливають на її активність та умови ведення бізнесу. Фірма при здійсненні своєї діяльності має керуватися відповідними нормами, законами та інших правовими аспектами, враховувати політичну ситуацію в країні. Потрібно слідкувати за угодами з тарифів та торгівлі між країнами, митною політикою, нормативними актами місцевих органів влади та центрального уряду, рівнем розвитку правового регулювання економіки, відношенням держави до антимонопольного законодавства, кредитною політикою, кримінальним станом в країні, тенденцією розвитку політичної системи тощо. Складовими політико-правового оточення є:

політична система;

політична стабільність;

засоби масової інформації;

громадські організації;

органи законодавчої, судової та виконавчої влади;

органи місцевої влади.

економічне оточення – враховується діяльність всіх організацій у сфер бізнесу, зокрема основних галузей народного господарства, економічно нфраструктури (транспорт, зв'язок, комунікації), ВНП, стан економіки, фінансово-банкова, податкова політика. Серед таких факторів виділяються: рівень зайнятості, стабільність валюти, платіжний баланс країни, а також: питома вага конкурентноздатної продукції фірми на зовнішньому та внутрішньому ринках, тенденція змін зовнішньоекономічних зв'язків, дефіцит бюджету країни (у відсотках), середньорічний темп інфляції, питома вага приватної власності в загальній власності країни, наявність стратегії переходу країни на ринкові відносини (та їх розвиток), яка опублікована у відкритій пресі, питома вага сировинних ресурсів в експорті країни, показники податкової системи та зовнішньоекономічної діяльності, структура розподілу прибутків населення, рівень розвитку фінансової системи країни тощо.

Демографічні фактори (соціо-культурне оточення) – це фактори, пов'язан з населенням певного регіону. Вони відбивають відношення, права, звича суспільства, включають зміни суспільних цінностей, сподівання. До них відносяться кількість населення, демографічна характеристика населення, етичн норми, психологія споживання, рівень доходу, рівень безробіття, а також загострені національні почуття, відношення основної маси населення до підприємництва, розвиток руху з питань захисту споживачів, зміни суспільних цінностей тощо.

Технологічне оточення – це фактори, які визначають науковий розвиток підприємства, методи виготовлення і продажу продукції у суспільстві. Це є: патенти, ліцензії, сертифікати, раціональні пропозиції, авторські свідоцтва, науково-технічні звіти, новітні технології, винаходи, корисні моделі тощо.

Екологічне оточення – це фактори, які характеризують природне оточення підприємства, земельні та водні ресурси, рівень забруднення навколишнього середовища.

Міжнародне оточення – включає сферу відносин між окремими державами та міжнародними інституціями, які впливають на діяльність підприємства. Сюди відносять: стан та тенденції розвитку міжнародних відносин, протекціоністськ заходи, доступ в іншій країні до ресурсів і т. ін., діяльність міжнародних організацій, міжнародні угоди, контракти тощо. Керівництво повинно ретельно слідкувати за ситуацією, яка складається в цьому сегменті, відслідковувати політику інших країн, яка:

передбачає зусилля по захисту чи розширенню національного ринку в цілому та в окремих галузях. З урахуванням факторів зовнішнього середовища стратегія організації може бути спрямована на пошук захисту в уряді проти ноземних конкурентів, укріплення внутрішнього ринку або на розширення міжнародної активності.

Проаналізуємо макросередовище ДП «Рівнестандартметрологія»в Рівненській області станом на 2006 рік.

Оцінимо силу можливого впливу факторів макросередовища на діяльність підприємства:

Таблиця 2.1

Оцінка факторів макросередовища

п/п

Група факторів Фактор Один. вимір Стан фактору Тенденції зміни фактору
2004 2005 2006
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Економічні *Валовий регіональний продукт (Рівн) млн. грн. 5599 7263 8924 Збільшення на 59,4% відносно 2004 р. та на 22,9% відносно 2005р.

*Середня номінальна зар. плата

- Україна

- Рівн. обл.

грн.

590

506

806

685

1041

888

Укр.: збільшення на 76,4% відносно 2004р. та на 29,2% відносно 2005р.

Рівн.: 75,5% та 29,6% відповідно.

*ІСЦ

- Україна

- Рівн. обл.

%

106,9

105,1

110,7

116,2

127,8

151,4

Укр.: збільшення на 19,6% відносно 2004р. та на 15,4% відносно 2005р.

Рівн.: 44% та 30,3% відповідно.

*Доходи населення в розрахунку на 1 особу

- Україна

- Рівн. обл.

млн.

грн.

4454,4

3785,6

6332,1

5344,4

7887,7

6609,0

Різке зростання показника у 2005р. як по Україн (на 42%) та по області (на 41%), значний ріст у 2006р - 24,5% (по Україні), 23,6%(по області)
*Витрати населення з розрахунку на 1 особу грн.

5761,4

4879,2

6797,9

5708,6

9095,9

6860,8

Різке зростання показника по Україні у 2006р на 33,8% (проти 2005р). Майже рівномірний ріст по області (17% (2005) - 20%(2006).

*Рівень безробіття

- Україна

- Рівн. обл.

1906,7

62,7

1600,8

49,5

1515,0

48,0

Укр.: зменшення на 25,9% відносно 2004р. та на 5,7% відносно 2005р.

Рівн.: 30,6% та 3,1% відповідно.

2. Соціально-демографічні

* К-сть наявного населення

- Укр.

- Рівн. обл.

млн.

чол.

47,6

1,1642

47,3

1,1607

46,9

1,1565

Зменшення по Україні починаючи з 2004р. на 300 тис (2005), 400 тис. (2006), та по області на 3,5 тис. та 4,2 тис (2006).

 *Економічна активність населення

- Україна

- Рівн. обл.

тис.

чол.

22202,4

500,1

22280,8

511,1

22245,4

513,4

По Україні – збільшення порівняно з 2004р на 1,9%, порівняно з 2005р. незначне зменшення. По області - збільшення на 0,4%.

*Зайнятість населення

- Україна

- Рівн. обл. .

тис. чол.

20295,7

437,4

20680

461,4

20730,4

513,4

По Україні – збільшення порівняно з 2004р на 1,9%, порівняно з 2005р. незначне зменшення. По області збільшення на 0,4%.

* Індекс реальної з/п

- Україна

- Рівн. обл.

123,8

123,2

120,3

118,6

118,3

121,0

Спад показника по Україні у 2006 р. на 2, і навпаки ріст по області на 3.
3. Міжнародні

*Експорт продукції

-Україна

-Рівн. обл.

дол.

32666,1

198,7

34228,4

234,8

38368

291,4

Укр.: збільшення на 13% відносно 2005 р., та на 17,5% відносно 2004 р.

Рівн.: збільшення на 24,1% відносно 2005р., на 46,7%(2006р)

* Імпорт продукції

-Україна

-Рівн. обл.

дол.

28996,8

709,1

36136,3

297,8

45038,6

459,3

Укр.: збільшення на 24,6% відносно 2005 р., та на 55,3% відносно 2004 р.

Рівн.: збільшення на 54,2% відносно 2005р., та значне зменшення порівн. . з 2004р. на 35,2%.

4. Політично-правові Політичні партії шт. 234 298 325 Збільшення на 9,06% відносно 2005 р., та на 39% відносно 2006 р.
Громадські організації шт. 507 574 658 Збільшення на 14,63% відносно 2005 р., та на 29,78% відносно 2006р.
Профспілки шт. 263 265 272 Збільшення на 2,6% відносно 2005 р., та на 3,4% відносно 2006 р.
5. Технологічні

*Обсяг реалізації інноваційної продукції

- Україна

- Рівн. обл.

млн.

грн

18784,0

80,109

24995,4

55,143

30892,7

23,084

Збільшення по Україні на 23,5% проти 2005р.

*Кількість інноваційно активних підприємств

- Україна

- Рівн. обл.

од.

334

10

267

2

243

-

Наявна тенденція до різкого спаду у 2006р. до відмітки нуль.

*Обсяг науково-технічних робіт

- Україна

- Рівн. обл.

млн.

грн

4112,4

7,3

4818,6

9,4

5354,6

12

Значний ріст як по Україні (на 11,1% порівняно з 2005р), так і по області (на 27,6% проти 2005р)
6. Екологічні

*Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря

- Україна

- Рівн. обл.

тис.

т

6325

60

6615,6

69

7027,6

59,2

Збільшення по Україні у 2006 р. на 6,2%, зменшення по області – на

15,3% (2006 р)

Отже, з даних таблиці можна зробити висновок про те, що фактори макросередовища в межах Рівненської області на 2007 рік мають як позитивні, так негативні тенденції. І на сьогоднішній день для подальшого ефективного функціонування підприємство має пристосовуватись до змін в зовнішніх факторах, здійснюючи при цьому внутрішні зміни, вдосконалюючи систему управління пристосовуючи її до нових зовнішніх умов.


2.2. Діагностика ділового оточення організації

На сьогодні в ДП "Рівнестандартметрологія" встановлен постійні зв'язки з 1215 суб'єктами господарювання Рівненщини, Волинської, Тернопільської та Хмельницької областей.

Перелік підприємств, в яких сертифіковані системи управління якістю на відповідність ДСТУ ISO 9001-2001 органом сертифікації ДП "Рівнестандартметрологія" з 2005 року:

1. ВАТ "Рокитнівський скляний завод" № UA 2.055.01741-05 16.12.05р.15.12.10р. ТЮФ серт №781007703 від 27.09.05р. до 26.09.08р.

2. ВАТ "Рівненська ФНМ" № UA 2.055.01496-05 26.05.05р.25.05.10р. ТЮФ серт №781007722 від 06.10.05р. до 05.10.08р.

3. ВАТ "Поліссяхліб" № UA 2.055.01795-06 17.01.06р.16.01.11р.

2006 рік

4. ЗАТ "Агроресурс" № UA 2.055.01878-06 06.04.06р.05.04.11р. ТЮФ серт №781007832 від 11.11.05р. до 10.11.08р.

5. ПО "Рівненський ЗВЗК" № UA 2.055.01879-06 06.04.06р.05.04.11р.

6. ДП Шпанівський ЕЗХЕ № UA 2.055.01918-06 18.05.06р.17.05.11р.

7. ВАТ "Рівнехолод" № UA 2.055.01939-06 02.06.06р.01.06.11р.

8. ТОВ "Ровес" № UA2.055.02074-06 09.10.06р.08.10.11р.

2007 рік

9. ТОВ "Острозький завод мінеральної води" № UA2.055.02229-07 12.01.07р.11.01.12р.

10. ПВП "Арт-сервіс" № UA2.055.02363-07 04.05.07р.03.05.12р.

11. ДП "Зірненський спиртовий завод" № UA2.055.02444-07 05.07.07р.04.07.12р.

12. ВАТ "Острозький молокозавод" № UA2.055.02479-07 24.07.07р.23.07.07р.

13. ТзОВ-фірма "Самгаз-Рівне" № UA2.055.02570-07 27.09.07р.26.09.12р.

14. ТОВ "Одек" Україна № UA2.055.02579-07 02.10.07р.01.10.12р.

15. ТзОВ ВКП "Системи управління - КОНСИС" № UA2.055.02740-07 28.12.07р.27.12.12р.

16. ТзОВ "Атомремонтбуд" № UA2.055.02810-08 15.02.08р.14.02.13р.

Підприємства Рівненщини, які розроблять системи управління якістю на відповідність ДСТУ ІSО 9001-2001

ТзОВ "Селищанський гранітний кар'єр", ПП "Стиль М", ТзОВ "Укрбіотал" та ін.

Сертифікація - процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції встановленим законодавством вимогам.

ДП "Рівнестандартметрологія" отримав призначення та уповноваження на проведення робіт з сертифікації продукції та послуг в державній Системі УкрСЕПРО, (свідоцтво про уповноваження № UА PN.044 від 24.04. 2008 р) та з сертифікації систем управління якістю та систем управління безпечністю харчових продуктів (свідоцтво № UA. MQ.055 від 01.04. 2008 р).

Орган з сертифікації ДП "Рівнестандартметрологія" здійсню сертифікацію:

харчової продукції і сільськогосподарської сировини;

нафтопродуктів (палива, мастил, бітумів);

будматеріалів (цементи, цегла, щебінь, черепиця, вапно, вироби залізобетонні);

посуду з чорних та кольорових металів, фарфору, фаянсу та скла;

готельних послуг та послуг харчування;

послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожньо-транспортних засобів та їх складових;

систем управління якістю.

Сертифікація зазначених видів продукції та послуг проводиться на відповідність обов'язковим вимогам, що визначені законодавчими актами України щодо забезпечення безпеки життя та здоров'я людей, захисту їхнього майна, а також охорони навколишнього середовища.

Із вступом України до СОТ передбачається обов'язкове впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів HACCP для всіх виробників, які працюють на ринку Євросоюзу.

Орган сертифікації продукції ДП "Рівнестандартметрологія" тісно співпрацює з акредитованими в Системі випробувальними лабораторіями області та інших регіонів:

- АВЛ ДП "Рівнестандартметрологія" (атестат акредитації № UА 6.001. Н.149 від 20.01. 2001);

- АВЛ Рівненської ОСЕС, (атестат акредитації № UА 6.001. Н.428 від 07.08. 2002р);

- АВЦ Обласної лабораторії ветеринарної медицини, (атестат акредитац 2Н 447 від 22.05. 2005р);

ВЦ ДП УНДІ нафтопереробної промисловості "Масма" (атестат акредитації за № 2Т 381 від 01.02. 2007р);

- АВЛ ДП "Житомирстандартметрологія" (атестат за № 2Н482 від 19.10. 2006р)

- ВЛ ЗАТ "Рівненський ДБК", (атестат за № UА 6.001. Т 639 від 05.04. 2000р).

- ВЛ Державного регіонального центру з сертифікації будівельних матеріалів м. Тернопіль (атестат за №2Т080 від 17.11. 2005р).

- ВЦ ДНПІ "ЛьвівНДІпроект" (атестат за № UА 6.001. Н.471 від 12.07. 2002р);

- ВЛ БОК та М ДП "Укрметртестстандарт" (атестат за № 2Н103 від 20.06. 2006р).

Вартість робіт по сертифікації розраховується згідно калькуляцій розроблених у відповідності до "Правил визначення вартості робіт з сертифікації продукції та послуг", затверджених керівником органу з сертифікації.

Органом з сертифікації продукції та послуг ДП "Рівнестандартметрологія" за рік сертифіковано продукцію на 51 харчовому підприємстві, 46 підприємствах виробниках будівельних матеріалів області.

Сертифіковано послуги проживання в більше як 30 готельних господарствах.

2.3. Аналіз фінансового стану

В ринкових умовах фінансова діяльність підприємства пов’язана з аналізом джерел коштів та їх використання.

Аналіз показників фінансової стійкості

Показники 2006 2007 Відхилення абсол. Нормативні значення
Коефіцієнт автономії 0,83 0,9 +0,07 Більше 0,5
Коефіцієнт фінансової залежності 1,21 1,12 -0,09 Дорівнює 2
Коефіцієнт фінансування 4,84 8,2 +3,36 0,85 - 0,9
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,83 0,9 +0,07 Збільшення
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,17 0,11 -0,06 Менше 0,5

- Значення коефіцієнта автономії становить відповідно 0,83 у 2006р. та 0,9 у 2007 р. Це свідчить про те, що частка власного капіталу у пасивах підприємства становить 83% у 2006 р. та 90% у 2007 р. Збільшення даного показника незначне, але він становить більше 0,5 (тобто є в межах норми).

- Коефіцієнт фінансування становить 4,84 та 8,2 у попередньому та звітному періоді відповідно. Це свідчить про те, що протягом звітного періоду на 1 грн. позикових коштів припадало 4,84 грн власного капіталу на початок періоду та 8,2 грн. на кінець.

- Коефіцієнт фінансової стійкості становить в межах 0,83 - 0,9, тобто збільшується, що говорить про підвищення фінансової стійкості підприємства.

Зменшення коефіцієнта концентрації позичкового капіталу з 0,17 до 0,11 свідчить про зниження питомої ваги позикових коштів у фінансуванн підприємства. Так, у звітному періоді 0,11 грн. позикових коштів припадало на 1 гривню загальних активів підприємства, що є в межах норми.

Ліквідність характеризується здатністю підприємства швидко перетворювати активи на гроші, тобто погашати свої зобов’язання; оцінюючи ліквідність підприємства аналізують достатність поточних активів гасити поточн зобов’язання або короткотермінові кредити.

Таблиця 2.3.

Аналіз коефіцієнтів ліквідності

Показники 2006 2007 Відхилення абсол. Нормативні знач.
Коефіцієнт поточної ліквідності 0,74 0,93 +0,19 Більше 1
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,59 0,76 +0,17 0,7 – 0,8
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,38 0,54 +0,16 0,2 – 0,35

Значення показника поточної ліквідності становить 0,74-0,93, тобто меншим рекомендованого значення і говорить про те, що підприємство не ма можливості покрити поточні зобов’язання за рахунок оборотних засобів. У досліджуваних періодах на кожну 1 грн. поточних зобов’язань припадає лише 0,74 0,93 грн. оборотних активів.

Значення коефіцієнта швидкої ліквідності у звітному періоді коливається в межах 0,59 – 0,76, а саме йде до рекомендованого значення. Цей факт свідчить про те, що за рахунок грошових коштів та очікуваних грошових надходжень (дебіторська заборгованість) може бути погашено 59 – 76% поточних зобов’язань підприємства.

Розмір коефіцієнта абсолютної ліквідності 0,38 – 0,54 трішки віддаляється від рекомендованого значення і показує, яку суму підприємство може погасити негайно. Загалом ми бачимо позитивні зрушення щодо погашення поточних зобов’язань підприємством.

2.4. Аналіз показників рентабельності

Показники рентабельності характеризують досягнутий керівництвом підприємства рівень віддачі від вкладених коштів. При розрахунку рентабельност визначають відношення прибутку до таких показників: рівня продажу, активів, власного капіталу.

Таблиця 2.4.

Аналіз показників рентабельності

Показники 2006 2007 Відхилення абсол.

Нормативні

значення

Рентабельність активів 0,06 0,07 +0,01 Збільшення
Рентабельність власного капіталу 0,07 0,08 +0,01 Збільшення
Рентабельність виробничих фондів 0,08 0,09 +0,01 Збільшення
Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком 0,04 0,06 +0,02 Збільшення
Період окупності капіталу 18,2 13,6 -4,6
Період окупності власного капіталу 14,5 12 +2,5

Усі коефіцієнти рентабельності мають досить низьке значення, але відмічається тенденція до помітного покращення ситуації, що говорить про незначне підвищення рівня ефективності виробничо-господарської діяльност підприємства. Досить суттєвим є зниження періоду окупності капіталу, внаслідок збільшення чистого прибутку.

2.5. Аналіз показників ділово активності

Показники ділової активності характеризують ступінь ефективност використання наявних активів з погляду виробництва та реалізації готово продукції. Вони дозволяють оцінити ефективність використання власних засобів виражаються в оцінці оборотності активів. Ділова активність підприємства вимірюється відношенням продукції чи прибутку до авансованих ресурсів або до затрат.

Оборотність активів

Фондовіддача

Коефіцієнт оборотності обігових коштів

Період одного обороту обігових коштів

Коефіцієнт оборотності запасів

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Період погашення дебіторської заборгованості

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Період погашення кредиторської заборгованості

Табл.2.5.

Аналіз показників ділової активності

Показники 2006 2007 Відхилення абсол. Нормативні значення
Оборотність активів 1,3 1,2 -0,01 Збільшення
Фондовіддача 2 1,4 -0,6 Збільшення
Коефіцієнт оборотності обігових коштів 10,1 10,8 +0,07 Збільшення
Період одного обороту обігових коштів 35,6 33,3 -2,3 Зменшення
Коефіцієнт оборотності запасів 63,7 43,9 -19,8 Збільшення
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 98,1 211,7 +113,6 Збільшення
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 3,7 1,7 -2 Зменшення
Період погашення дебіторської заборгованості 1,7 1,3 -0,4 Зменшення
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 4,4 7,3 +2,9 Збільшення
Період погашення кредиторської заборгованості 81,9 49,3 -32,6 Зменшення

Коефіцієнт фондовіддачі становить у 2006 р. - 2 і у 2007р. – 1,4, тобто снує тенденція до його зниження, внаслідок значного збільшення основних виробничих фондів.

- У попередньому періоді (2006 р) коефіцієнт оборотності запасів становив 63,7, що говорить про те, що запаси протягом року обертаються майже 64 рази, а у звітному періоді – 43,9, тобто протягом звітного періоду суттєво зменшилось число обороту запасів. Тобто даний коефіцієнт характеризується спадаючою тенденцією, що несприятливо відбивається на фінансово-господарському становищ підприємства.

- Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості у звітному період становить 211,7. Високе значення коефіцієнта оборотності дебіторсько заборгованості свідчить про те, що зростає оборотність дебіторсько заборгованості та знижується розмір зобов’язань, які підприємство має зі своїми контрагентами.

- У звітному періоді коефіцієнт оборотності власного капіталу становить 1,7 обертів, у попередньому – 3,7. Зменшення даного показника свідчить про зниження оборотності та зростання власного капіталу.

- Період погашення дебіторської заборгованості викликано невідповідністю обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості. В даному випадку значення цього показника має спадаючий характер, тобто розрахунки з дебіторами пришвидшуються, що є сприятливим фактором для підприємства.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості становить 4,4 у попередньому та 7,3 у звітному періоді, тобто має зростаючу тенденцію. Це означає, що зростає оборотність кредиторської заборгованості та знижується розмір кредиту, який підприємство отримує від своїх контрагентів.

Період погашення кредиторської заборгованості має спадаючий характер, що є позитивним фактором для функціонування підприємства.

2.6. Аналіз управління персоналом

Персонал – основний, постійний штатний склад кваліфікованих працівників, який формується під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів. Вплив зовнішніх факторів конкретизується в таких напрямках, як кількість активного населення, загальноосвітній рівень та кон’юнктура ринку праці.

Основні показники діяльності ДП «Рівнестандартметрологія» за період 2006 - 2007рр.

Табл.2.6.

Загальні показники

2007р.

(факт)

2006 р. (факт) Темп росту,%

Середньоспикова чисельність працівників, всього. (чол), в. ч.,

що виконують роботи по держнагляду, (чол)

110

8

98

8

112,2

100

За даними таблиці можна зробити висновки про те, що за період 2006-2007рр. на підприємстві збільшилась чисельність працівників.


Табл.2.7.

Кількісний та якісний склад працюючих у 2006 році

Працівники Спискова чисельність У тому числі:
За віком Освіта
До 28 років пенсійного вища Середня спеціальна
Всього: 110 16 12 75 24
Керівники 16 - 1 16 -
Спеціалісти 70 9 11 57 13
Робітники 24 3 2 4 20

Табл.2.8.

Кількісний склад працюючих у 2007 році

Працівники Спискова чисельність У тому числі:
За віком Освіта
До 28 років пенсійного вища Середня спеціальна
Всього: 117 23 10 78 30
Керівники 14 - - 14 -
Спеціалісти 80 17 10 63 16
Робітники 23 2 2 3 20

Кадровий потенціал ДП «Рівнестандартметрологія» забезпечує виконання поставлених завдань в галузі стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації.

Кількість працівників з вищою освітою у 2007 році становить 68,0% від загальної кількості працюючих, із середньою спеціальною – 21,8%.

Кількість працівників пенсійного віку у 2007 році – 8,5%, а у 2006 роц 10,9%.

Працівників пенсійного віку у керівному складі центру – 1 чоловік.

Проводиться робота по заміщенню спеціалістів пенсійного віку молодими кваліфікованими працівниками. Так, спеціалістів до 28 років було у 2006 роц 19,6%, у 2007 році – 20,9%.

У 2007 році по заочній формі навчалося:

а) у навчальних закладах 1-2 рівня акредитації навчалося – 2 чол.;

б) у навчальних закладах 3-4 рівня акредитації – 13 чол., з них закінчили навчання – 4 чол.;

в) по направленню ДП «Рівнестандартметрологія» в аспірантурі при ДП «Український науково-дослідний інститут і навчальний центр з проблем стандартизації, сертифікації та якості» навчається - 1 чоловік.

Підвищили кваліфікацію всього – 12 чоловік.

Персонал підприємства витрачається у вигляді заробітної плати. Підприємство самостійно визначає рівень витрат на виробництві. За економічною однорідністю всі витрати поділяються на: економічні елементи і статті витрат. Економічний елемент представляє собою однорідні витрати за своїми економічним змістом, незалежно від місця виникнення, їх не можна розподілити на складов частини.

Отже, можна сказати, що найбільша частина витрат – витрати на оплату праці (46%), адміністративні витрати (19%) та відрахування на соціальні заходи (17%)

Середньооблікова чисельність – 110 чол., порівняно з 2006 роком відбулось зростання на 12,2%.

Середня заробітна плата по підприємству в 2007 році склала 1429,1 грн., що на 30,3% більше, ніж в попередньому.

Продуктивність праці показує співвідношення між витратами робочого часу та кількістю наданих робіт та послуг. Чим більше надається послуг за одиницю робочого часу або чим менше витрачається робочого часу на надання послуги, тим вища продуктивність праці. Кожне підприємство зацікавлене у збільшенн продуктивності праці, оскільки завдяки цьому збільшується обсяг робіт, послуг, зменшуються витрати. Рівень продуктивності праці характеризується двома показниками: виробіток і трудоємність, але основним обліковим показником на підприємстві є річний виробіток у грошовому виразі з розрахунком на середньоспискового працівника.

Продуктивність праці за 2007 рік становить 3164,3 грн., в порівнянні з 2006 роком – 2642,4грн., з 2005 роком – 1902грн., 2004 рік – 1780грн. Зниження продуктивності праці може означати, що збільшення обсягу робіт та послуг відбувається із збільшенням трудозатрат т. б. ріст заробітної плати випереджа ріст продуктивності праці. Підвищити його можна за рахунок досягнення нормативного рівня внутрізмінних простоїв обладнання у зв'язку з його технічним та організаційним обслуговуванням; за рахунок впровадження прогресивних систем оплати праці робітників; за рахунок удосконалення технології виконання робіт.

У залежності від виконуваних функцій у процесі надання робіт та послуг, персонал підприємства поділяється на, керівників, спеціалістів, робітників.

До категорії керівників і спеціалістів відносяться особи, що здійснюють організацію і керівництво наданням робіт та послуг на підприємстві. До них відносяться директор підприємства, заступники, головний бухгалтер, провідний юрисконсульт, начальники відділів, їх заступники, інженери.

Зазначу, що структура персоналу зумовлена специфічними особливостями підприємств, сферою їх діяльності, наданням послуг.


Розділ 3. Основні заходи вдосконалення функціонування організації та очікуваного результату

Оцінку сильних та слабких сторін підприємства та його зовнішн можливості, загрози називають SWOT-аналізом. Цей аналіз дозволяє швидко оцінити стратегічне положення підприємства. Загальний принцип говорить про те, що «при розробці стратегії необхідно забезпечувати відповідність внутрішніх можливостей підприємства (тобто баланс сильних та слабких сторін), зовнішньої ситуац (тобто умовами та ситуацією на ринку, державній ситуації, специфічним зовнішнім загрозам прибутковості). Стратегія повинна бути направлена на максимально ефективне використання ресурсів підприємства, використання ринкових можливостей та уникнення загроз.

Під сильними сторонами підприємства розуміють види діяльності, в яких підприємство є прибутковим, або особливості, що забезпечують його конкретн можливості.

Отже, проведемо SWOT-аналіз ДП «Рівнестандартметрологія».

Можливості Загрози
Обслуговування нових груп споживачів Залежність від інфраструктури регіону
Можливість впровадження нових технологій Нестабільна ситуація в державі
Розвинута інфраструктура регіону
Сильні сторони Слабкі сторони
Висококваліфікований постійний персонал, що ма значний досвід роботи в даній сфері Застаріле обладнання вимірювальних лабораторій
Партнерські відносини з багатьма підприємствами Низька прибутковість
Специфічні види діяльності, що надаються в нашому регіоні Слабкий приток нових клієнтів по певних видах діяльності

Можемо зробити висновок про те, що дане підприємство має, як позитивн сторони, так і негативні. Державне підприємство вже понад 60 років кваліфіковано надає свої послуги, але нестабільна економіко-політична ситуація певною мірою унеможливлює високий ріст фінансово-господарської діяльност підприємства, на якому вже тривалий час використовують застаріле обладнання, як наприклад у виробничих лабораторіях; політика держави і ринку взагалі тільки починає надавати значущості щодо контролю за якістю у багатьох сферах нашого життя. Хоча, як ми бачимо, дане підприємство досить впевнено крокує вгору, використовуючи весь свій наявний потенціал.

Модель Альтмана.

В 1968 році на основі п’яти показників, від яких в найбільшій мір залежить вірогідність банкрутства підприємства та їх вагомих коефіцієнтів була запропонована п’ятифакторна модель прогнозування:

Z = 1,2КОБ + 1,4КНП + 3,3КПДН + 0,6КСК + 1,0КОА

КОБ (Х1) – відношення оборотних активів до загальної суми активів;

Х1 =  Х1 = - 0,045;

КНП (Х2) – відношення суми чистого прибутку (нерозподіленого прибутку) обо непокритого збитку, взятого з від’ємним знаком, до загальної суми активів або це рівень рентабельності активів.

Х2 =  =  Х2 = - 0,007;

КПДН (Х3) – відношення прибутку до оподаткування до загальної суми активів – рівень доходності активів.

Х3 =  =  Х3 = 0,09;

КСК (Х4) = відношення ринкової вартості власного капіталу (сумарно ринкової вартості акцій підприємства) до балансової вартості займаних коштів.

Х4 =  Х4 = 4,52;

КОА (Х5) – рівень оборотності активів, тобто всього капіталу, як відношення виручки від реалізації до загальної суми активів.

Х5 =  =  Х5 = 0,99.

Z = 1,2*(-0,045) + 1,4*(-0,007) + 3,3*0,09 + 0,6*4,52 + 1*0,99 = 3,94

Z 3, отже, вірогідність дуже низька, тобто організація працює стабільно. Фінансова система підприємства на даний момент не потребує радикальних заходів оздоровлення, і підприємству слід зосередити свою увагу на вдосконаленні інших систем управління.

На сьогоднішній день підприємство функціонує в таких умовах, коли одн відділи приносять значний прибуток, а інші, в свою чергу, є збитковими, тобто снує дисбаланс (прибуткові відділи покривають збиткові).

Основними завданнями Держспоживстандарту України є забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології та сертифікації, здійснення управління в цій сфері, а також міжгалузевої координації та функціонального регулювання питань захисту прав споживачів, стандартизації, метрології та сертифікації.

Сприяння впровадженню суб'єктами господарювання сучасних систем управління якістю у виробництві товарів, виконанні робіт і наданні послуг одним з пріоритетних напрямів роботи нашого підприємства. Адже для нас, споживачів, питання якості робіт, товарів та послуг в теперішній час є чи не самим актуальним: якісна освіта, захист прав споживачів, охорона здоров’я, безпека життя, відпочинок, захист довкілля.

Ці надзвичайно важливі аспекти нашого життя потребують негайних змін та постійного контролю. Виробники всього світу для забезпечення конкурентоспроможності продукції (послуг), постійно працюють над підвищенням якості та зниженням собівартості. В сучасному світі при насиченості ринку різноманітною продукцією на перше місце виходить її якість.

Дієвим інструментом виробництва якісної продукції є впровадження постійне поліпшення систем управління якістю на базі міжнародних стандартів ISO серії 9000. За стандартами ISO серії 9000 сьогодні працюють країни, що поставляють на ринок 80% товарів, які виробляють у світі.

Займається цією важливою місією, а саме надає кваліфіковану допомогу щодо розробки, впровадження та сертифікації систем управління систем управління якістю для конкретного виробника.

Нажаль, сьогодні даний відділ є не самим прибутковим і потребує значних сил, навиків роботи стимулювання, щоб донести до нашого виробника важливість та дієвість таких систем управління.

На сьогоднішній день в Рівному та області сертифіковані 26 систем управління якістю, з них 8 СУЯ впроваджені на підприємствах харчово промисловості. Тоді, коли в області працює близько 5 000 підприємств.

Отже на підприємстві, а конкретно відділу СУЯ необхідно провести нагально певні види робіт, пов’язані з стимулюванням наших підприємств до співпраці.

Комунікації – це методи і форми передачі інформації, засоби впливу на певну аудиторію, адресатів, в нашому випадку – виробників товарів, робіт, послуг.

Маркетингова політика комунікацій – це комплекс заходів. Який використовує підприємство для інформування, переконання та нагадування своїм споживачам про свої товари чи послуги. Така політика реалізується за допомогою таких основних елементів:

джерело інформації (відправник) – ДП «Рівнестандартметрологія», а саме відділ Систем управління якістю, який пропонує свої послуги та надає відповідну нформацію про них, адресуючи її своєму цільовому ринку, а саме нашим підприємствам, які ще не впровадили СУЯ;

кодування – перетворення інформації на зручну для споживачів комунікаційну форму (буклети, листівки, відео, семінари).

Звертання – це набір символів, слів, зображень, чисел та момент передавання їх цільовому ринку;

Канали комунікацій – засоби та носії поширення інформації;

Декодування – розшифрування звернень до споживачів;

Отримувач – споживач (підприємство), якому надається інформація про послуги нашого відділу;

Зворотна реакція – відгуки споживачів та їхні дії у відповідь на отримання і декодування інформації;

Зворотний зв’язок – частина зворотної інформації, яка стає відомою відділу;

Перешкоди – можливі небажані або невраховані втручання в процес маркетингових комунікацій (якість друкованих видань, двозначність звернень тощо).

Ефективна маркетингова політика комунікацій підприємства неможлива без формування комплексу її заходів, основними елементами якого є:

Визначення завдань комплексу.

Дослідження цільової аудиторії та бажаної зворотної реакції.

Вибір форми звернення та засобів її поширення.

Вибір засобів впливу (реклама, пропаганда, стимулювання підприємств, проведення семінарів, навчань).

Формування бюджету.

Формування каналів зворотного зв’язку.

Це потребує певного аналізу ринкової ситуації нашого регіону. Наявність підприємств, які не мають впровадженої СУЯ, та тих, які не мають, але хотіли впровадити СУЯ. Частку останніх підприємств можна визначити шляхом опитування: відділ СУЯ розробляє анкети (Додаток 3) та надсилає підприємствам, додаючи при цьому буклети з цінною та цікавою інформацією про сучасні СУЯ, розміщує їх на сторінках сайту ДП «Рівнестандартметрологія» мережі Інтернет. В анкет розміщені самі важливі питання (підприємство, його дані, наявність СУЯ, чи цікавиться підприємство сучасними системами управління та ін), як у відкритій, так і у закритій формах.

Наступним етапом формування комплексу є вибір засобів (каналів) поширення інформації, засобів впливу. До них належить: реклама, пропаганда, особистий контакт із споживачами.

Таблиця 3.1

Переваги та недоліки засобів впливу маркетингових комунікацій

Засоби впливу Переваги Недоліки
1 2 3
Реклама Ефективний засіб для охоплення великих кількостей споживачів. Здатність до формування споживчої поведінки, приплив споживачів. Досить висока вартість. Брак гнучкості, трудност організації зворотного зв’язку. Обмежена можливість укладення угод.
Пропаганда Довірчий характер. Висока інформативність споживачів. Складність налагодження контактів із засобами масової інформації. Низький рівень контролю за публікаціями.
Особистий контакт із споживачами. Переконливий характер. Висока інформативність, нтерактивність, гнучкість, аргументованість, особистий контакт з споживачами. Можливість укладення угод. Тривалість контактів. Висока вартість.

Пропаганда – це організація громадської думки, яка сприяє успішному функціонуванню підприємства. До основних інструментів зв’язків з громадськістю належать контакти з пресою, створення репутації (послуги), корпоративн комунікації, зустрічі працівників підприємства із споживачами тощо.

Особливо важливою є пропаганда у сфері послуг, саме тут головна особливість пропаганди, яка полягає у надходженні інформації від незалежного, а тому об’єктивного джерела, створює пропаганді ореол об’єктивності, збільшу довіру до її змісту.

Досить часто в «Рівнестандартметрологія» проводяться заходи на державному рівні, присвячені значущості якості в житті кожного, на яких присутні засоби масової інформації (друковані та електронні), тобто підприємство має певний зв’язок з Рівненськими ЗМІ, що дає можливість час від часу висвітлювати в пресі, на радіо та телебаченні події та новини, як відбуваються на підприємстві, про проведення певних семінарів, дегустацій та, звісно ж, про свої послуги. Підприємствам, які присутні на таких заходах досить зручно буде надати стислу та цікаву інформацію про Європейські стандарти, системи управління якістю, провести міні-семінар, подати для заповнення анкети та провести особисті (при можливості) бесіди з керівниками підприємств.

Для висвітлення необхідної інформації відділом складається певне повідомлення для преси про важливість сьогодні на наших підприємствах впровадження сучасних СУЯ, а ми, в свою чергу можемо швидко та якісно надати консультативну допомогу.

Проведення презентацій послуг нашого підприємства, ювілейні заходи, дн відкритих дверей дають змогу безпосередньо знайомити споживачів, а саме вс підприємства з необхідністю, зумовленою часом та відповідними потребами функціонувати підприємствам за європейським зразком!

Рівненська торгово-промислова палата - недержавна самоврядна організація, що об’єднує понад суб’єктів 300 господарювання різних форм власності нашої області.

Спектр діяльності палати дуже широкий та направлений на сприяння налагодженню і розвитку прогресивних форм співробітництва, виробничо кооперації, проведенню переговорів, експертиз, укладанню контрактів, а також встановлення контактів з державними установами, організаціями, об'єднаннями окремими суб'єктами господарської діяльності, сприяння участі суб'єктів підприємницької діяльності Рівненщини в торговельно-промислових виставках презентаційних заходах та ін. Отже, і вона зацікавлена у функціонуванні на Рівненщині розвинених, сучасних, здатних до ведення на належному рівн зовнішньоекономічної діяльності і тому повинні взаємодіяти з підприємством та відділом СУЯ зокрема.

Пропоную приблизний графік проведення заходів щодо стимулювання споживачів до використання послуг відділу СУЯ.

Рис.3.2. Графік проведення заходів відділом СУЯ

Заходи Календарні числа
1 3 7 10 12 16 19 22 24 30(31)
Семінари

Реклама:

- радіо

- телебачення

 - друковані видання:

- загальні

- спеціалізовані
Наради колективу

На проведення заходів терміном у шість місяців необхідно виділити підприємством з чистого прибутку 38 тис. грн. А саме:

Стаття витрат Сума
1. Семінари: 4200
- запрошення 120
- брейк-кава 150
- роздаткові матеріали 80
2. Реклама: 23100
- радіо 350
- телебачення 700
- друковані видання: 9900
*загальні 300
* спеціалізовані 250
Всього: 37200

Другою, не менш важливою частиною, є стимулювання працівників відділу до залучення все більше підприємств до співпраці.

За штатним розписом у відділі систем управління якістю працюють 4 особи: начальник відділу Запорожець А.О., провідний інженер з стандартизації Бліновський О.С., інженер І категорії із стандартизац Семенюк О.В. та інженер із стандартизації Дубич Т.А. Саме на них підприємством накладається дуже важливе завдання – підвищити прибутковість свого відділу. Для стимулювання робітників необхідно використовувати певні стимули, зокрема в оплаті праці з введенням певних коефіцієнтів за виконання певного виду роботи.

Складемо таблицю додаткових коефіцієнтів за проведення окремих видів робіт.

№ п. п. Види робіт Коефіцієнт
1. Проведення семінару +0,2
2. Проведення робіт для пошуку потенційних підприємств +0,5
3. Написання рекламних та редакційних статтей +0,3
4. Співпраця з Рівненською ТПП +0,1
5. Підписання договору про надання послуг +0,9

Звідси заробітну плату працівника відділу СУЯ можна визначити за такою формулою:

ЗП = ПО. + ПО*∑К,

де ПО – посадовий оклад працівника;

К - коефіцієнт додаткового стимулювання. .

При цьому начальник відділу безпосередньо приймає участь в тому, що веде облік виконання робіт по залученні нових клієнтів та при відсутності у працівника мотивації має право доручити певний вид роботи. По закінченню робочого місяця нею складається міні-звіт про проведення додаткових робіт та хнього результату, в якому вказуються розписана доцільність застосування коефіцієнтів додаткового стимулювання.


Висновок

В ході даної курсової роботи мною був проведений аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ДП «Рівнестандартметрологія», в результаті чого були виокремлено ряд проблемних ситуації і сформовано заходи щодо усунення даних проблем.

Вже понад 60 років підприємство забезпечує реалізацію державно політики у сфері стандартизації, єдності вимірювань, сертифікації продукц послуг та послуг, акредитації випробувальних підрозділів Рівненщини. Діяльність підприємства спрямована на підтримку вітчизняних виробників і сприяння забезпеченню споживачів якісними товарами та послугами.

Стратегічна мета політики ДП «Рівнестандартметрологія» у сфері якост надання послуг, які максимально задовольняють нагальні потреби замовників та перевищують їх очікування. Досягнення проголошених цілей здійснюється шляхом виконання таких завдань, як постійного розвитку та вдосконалення діяльності, освоєння нових видів послуг та розширення їх географії.

На сьогодні в ДП "Рівнестандартметрологія" встановлен постійні зв'язки з 1215 суб'єктами господарювання Рівненщини, Волинської, Тернопільської та Хмельницької областей. В процесі своєї діяльності ВАТ "РЗВА" взаємодіє з різними організаціями та органами державної влади. Це є митні органи, податкова служба, соціальні фонди (Пенсійний фонд, фонд соціального страхування), органи статистики, державна служба зайнятості, консалтингові та аудиторські фірми, банківські установи, страхові компан тощо.

Організаційна структура ДП «Рівнестандартметрологія» лінійно-функціональною. В ній виокремлено окремі самостійні функціональн підрозділи – органи з сертифікації та акредитовані випробовувальні лабораторії.

Дохід від реалізації робіт, послуг на 2007 рік склав 5029,4 тис. грн., тоді як у 2006 - 4118,7 тис. грн, що на 18%більше.

На 1.01. 2007р. основні засоби підприємства складали 3107 тис. грн. Амортизація за 2007 рік склала 40 тис. грн.

Основні показники ефективності використання ОФ за 2007 рік:

фондовіддача – складає 2,0 тобто 2 грн. від реалізації продукц припадає на 1 грн. ОФ.

Собівартість реалізованої продукції за 2007 рік становить 3067,2 тис. грн. Потрібно сказати, що собівартість реалізованої продукції у 2006 роц становила 2436,6 (на 20,6% більше). Структуру витрат на виробництво складають витрати на матеріали, на оплату праці (основна та додаткова заробітна плата, премії, відрахування на соцстрах, загально виробничі, адміністративні, фінансові витрати, інші витрати операційної діяльності, витрати на збут). Найбільшу вагу в структурі витрат виробництва мають витрати на оплату прац (46%) та відрахування на соціальні заходи (17%).

Облікова чисельність штатних працівників на кінець 2007 року становить 117 чол. Переважають працівники віком 30-49 років та щодо освітнього рівня, ті, хто отримали освіту у вищих учбових закладах.

Порівняно з 2006 роком відбулось зростання на 5%. Плинність кадрів становить 0,05%.

Середня заробітна плата по підприємству в 2007 році становила 1429,1 грн., що на 30,3% більше, ніж в попередньому.

Продуктивність праці за 2007 рік становить 3164,3 грн., темп росту в порівнянні до 2006 року – 81%, до 2005 року – 166%.

У залежності від виконуваних функцій у процесі виконання функцій підприємства, персонал підприємства поділяється на керівників, спеціалістів робітників. Чисельність керівників на 2007 рік становить 14, спеціалістів – 80, робітників – 23 особи.

За 2007 рік навчання пройшло (первинна професійна підготовка, перепідготовка) 19 чол., підвищення кваліфікації пройшли 12 осіб.

Для управління трудовим колективом на підприємстві використовують систему мотивацій, яка дозволяє досягти збільшення продуктивності праці, підвищити дисципліну та самосвідомість працівників, зацікавити їх у результатах хньої праці. Проводяться такі заходи як виплата премії, різноманітні доплати, підвищення по службі, визнання добре виконаної роботи, грамоти, похвали. Працівники підприємства мають змогу відпочити та оздоровитися в санаторіях профілакторіях як в Рівненській області, так і на Чорноморському узбережжі та в Карпатах по спеціальним путівкам, які закуповує ДП «Рівнестандартметрологія» сплачуючи приблизно лише 25% вартості путівки.

Адміністрація підприємства та профспілкова організація на підприємств періодично проводять культурні, спортивно-масові заходи відпочинку для своїх співробітників.

ДП «Рівнестандартметрологія» має свою інтернет-сторінку, що також стосується і регіональних відділень як в Україні так і за кордоном. Інтернет-адреса сайту – www. csms. rv. ua, зайшовши куди кожен може отримати нформацію про підприємство, про послуги, які воно надає, про новинки в галуз стандартизації, сертифікації, метрології. Зв'язатись з підприємством кожен може надіславши лист на адресу: poshta@csmc. rv. ua.

В результаті господарської діяльності за 2007 рік на ДП «Рівнестандартметрологія» був отриманий чистий прибуток у розмірі 266,5 тис. грн.

Щоб оцінити фінансовий стан підприємства у 2007 році мною були проаналізовані показники ліквідності, фінансової стійкості та рентабельност підприємства за 2006 рік.

В результаті аналізу можна зробити висновки, що у ДП «Рівнестандартметрологія» низькими, але такими, що мають тенденцію до підвищення показники ліквідності, що говорить про те, що підприємство збільшу можливості швидше перетворювати активи на гроші, тобто погашати сво зобов’язання. Всі коефіцієнти рентабельності мають досить низьке значення, але відмічається тенденція до помітного покращення ситуації, що говорить про незначне підвищення рівня ефективності виробничо-господарської діяльност підприємства.

Однією з головних проблем на підприємстві є збитковість деяких відділів, певні рекомендації щодо усунення цієї проблеми були надані мною у 3 розділі даної курсової роботи.


Список використаної літератури

1. Андрушків А. В., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: Навч. посібник– К., 2003.

2. Гончаров С.М. Марктинг: Навч. Посібник. – Рівне: НУВГП, 2007.

3. Статут ДП «Рівнестандартметрологія».

4. Форми фінансової звітності (№1, 2) за 2006-2007рр.

5. Документація ДП «Рівнестандартметрологія».

6. http: // www. csmc. rv. ua.© 2009 База Рефератов